“අපේ මිත්‍රවයේ සංශිප්තයක් මට කියන්න පුලුවන්ද?”

“අපේ මිත්‍රවයේ සංශිප්තයක් මට කියන්න පුලුවන්ද?”

පැමිනෙන අඩ අඳුර විසල් රුක්ෂයන්ගේ පත්‍රවල යට පස අදුරින් වසාලන මොහොත සැදෑවක අපූරත්වයේ උපරිමය ලෙසට මට දැනේ. පසුබිමින් පෙනෙන සැදෑ හිරු කෙමි වලින් දිලෙන වලාකුලු පොදි මෙන්ම ඈතින් යාන්තමට දිලෙන ගම්මාන කඳුවැටිය මේ විසිතුරු බව වඩාත් ඔපවත් කරන්නාක් බදුය. තැනින් තැන් වන නිවෙස් වල දැල්වෙන පහන් සිලු මේ අපූරත්වය වඩාත්…

තම නිල වෙබ් අඩවිය පහරදීමකට ලක් කර ඇති බවට ඉන්දීය විපක්ශය නිවේදනය කර සිටිනවා

තම නිල වෙබ් අඩවිය පහරදීමකට ලක් කර ඇති බවට ඉන්දීය විපක්ශය නිවේදනය කර සිටිනවා. පාලක පක්ශය විසින් තම ඩොමේයින් නාමයට ඉතා සමාන ඩොමේයින් නාමයක් යොදා ගනිමින් තම අඩවිය වෙත එන්නන් වෙනතකට යොමු කරන බවටයි වැඩි දුරටත් පැවසුනේ.